Strategisch Adviseur GGI

Samen Organiseren en Digitale Agenda 2020 In de beweging van Samen Organiseren en de Digitale Agenda 2020 ondersteunen we gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: 1. Open en transparant in de participatiesamenleving 2. Werken als één efficiënte overheid en 3. Massaal digitaal, maatwerk lokaal. We bieden gemeenten de door hen gewenste ondersteuning via een samenhangend projecten en dienstenportfolio. In dit portfolio zijn zowel opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven als landelijke initiatieven opgenomen. Daarmee zijn gemeenten beter in staat hun veranderende rol in de informatiesamenleving, slimmer en efficiënter vorm te geven. Binnen de beweging van Samen Organiseren en Digitale Agenda 2020 wordt gewerkt aan  GDI (Generieke Digitale Infrastructuur) die voorziet in standaarden, producten en voorzieningen die deel uitmaken van de basisvoorzieningen waarmee o.a. gemeenten hun primaire processen inrichten;  GGI (Gemeenschappelijke Gemeentelijke Infrastructuur) is een te realiseren landelijke gemeentelijke infrastructuur voor gemeenten die aansluit op de behoefte van gemeenten en samenwerkingsverbanden en hoge eisen op het vlak van veiligheid en betrouwbaarheid, die aansluit op GDI. De GGI bestaat uit onder meer uit landelijke infrastructurele componenten zoals een netwerk, actieve netwerkbeveiliging en diensten voor het makkelijk, betrouwbaar en veilig delen en uitwisselen van data.  Versterken Innovatievermogen waarin we met gemeenten innoveren via o.a. het online platform depilotstarter.vng.nl;  Sturingsinformatie gericht op het benutten en standaardiseren van diverse gegevensbronnen voor overheidssturing en een ontwikkeling naar een data-gedreven gemeenschap;  Dienstverlening innovatief standaardiseren waarin we met gemeenten de werkprocessen ten behoeve van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers slim en efficiënt willen verbeteren;  Implementatie-ondersteuning de accountmanagers maken deel uit van dit team dat gemeenten ondersteunt bij implementatie in relatie tot de lokale ambities. Doel van de opdracht De strategisch adviseur werkt voornamelijk voor GGI en maakt deel uit van het multidisciplinaire GGI projectenteam. Daarnaast werkt de adviseur deels voor de unitmanager Infrastructuur en Inkoop. Vanwege de schaalgrootte, de vele belanghebbende partijen is collectivisering van een deel van de informatievoorziening tot een landelijke infrastructuur zeer complex. Het betreft niet alleen de verwerving, realisatie en ingebruikname van landelijke systemen en infrastructuur die invulling geven aan de collectieve behoeften van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Voor de realisatie van GGI dienen ook veel randvoorwaardelijke zaken vorm en inhoud te krijgen. Daar gaat het om het ontwerpen en inrichten van een passende service-organisatiestructuur, de structuren voor besturing, het maken van keten/realisatie-afspraken met landelijke partijen, het uniformeren van diensten, tot en met het inrichten van het contractmanagement, de kostendoorbelasting systematiek, producten- en dienstencatalogus, servicelevelmanagement en de administratieve processen. De realisatie vindt projectmatig plaats waarbij meerdere deelprojecten parallel worden uitgevoerd. Zie voor meer informatie: https://www.da2020.nl/ggi Doel van de functie Wij zoeken een door de wol geverfde strategisch adviseur met uitgebreide en bewezen multidisciplinaire kennis op het gebied van gemeentelijke processen, van informatiestromen, van informatievoorzieningen en ICT-Infrastructuur. Zowel op landelijk en lokaal niveau binnen een politiek-bestuurlijk krachtenveld. De vraagstukken die je behandelt hebben een zeer groot afbreukrisico als bovenstaande zaken niet goed geregeld zijn. Je bent aantoonbaar in staat om met een zeer grote mate van zelfstandigheid binnen de realisatie, invoering en het gebruik van de GGI uiteenlopende en complexe bestuurlijke en strategische vraagstukken en issues snel en adequaat op te lossen. Je adviezen leiden tot gedragen, realistische en passende besluiten van directie en management. Je gebruikt tactvolle interventies om stagnatie of belemmeringen op te lossen en te doorbreken. Hiertoe heeft de adviseur kennis en ervaring in de governance-structuur van en een actief netwerk bij, het speelveld van gemeenten, VNG, de koepelorganisaties en de ICTmarkt en kennis en ervaring met landelijke ICT-programma’s en infrastructurele gegevensdiensten voor gemeenten. Je bent goed op de hoogte van de stand van zaken en ontwikkelingen in de informatievoorziening van de (gemeentelijke) overheid. Je kunt vanuit het perspectief van zowel bedrijfs- als ICT-architectuur structuur brengen in informatieketens en informatielandschappen. En je coördineert c.q. integreert de behandeling van vraagstukken binnen de diverse complexe vakgebieden die een rol spelen bij de GGI. De adviseur heeft daartoe uitgebreide kennis van de GDI, de GGI en de relevante inhoudelijke kaders en principes voor architectuur, interoperabiliteit, beveiliging, datatoegang en infrastructuur. Voor de unitmanager Infrastructuur en Inkoop geef je strategisch advies omtrent diverse beheervraagstukken op het gebied van collectivisering van i-voorzieningen in het algemeen.

Top Viewed Jobs

Support ictjobs.info!