Quality Assurance Adviseur

Het uitvoeren van een onafhankelijke externe kwaliteitscontrole op het lopende programma dat de informatiestrategie 2017-2020 ten uitvoer brengt. Hierbij wordt rechtstreeks gerapporteerd aan de i-Board, het orgaan dat dat sturing geeft aan het programma. Het gaat hierbij om de invulling van een complementaire, onafhankelijke en objectieve bewakings- en adviesfunctie met als doel het functioneren van het programma te verbeteren. De bewakings- en adviesfunctie moet de leden van de i-Board in staat stellen om haar programma assurance verantwoordelijkheid (het garanderen dat het programma succesvol verloopt) in te vullen en om goed geïnformeerde besluiten te nemen. De opdracht bestaat uit het verrichten van specialistische advieswerkzaamheden ter versteviging van de besturing en het opdrachtgeverschap op de ICT- projecten en – programma’s bij ACM. De gevraagde adviseur voert audits uit, beoordeelt rapportages en tussenproducten uit de projecten op aspecten van Quality Assurance, Governance en risicomanagement. Aspecten waar de kandidaat minimaal naar kijkt: - Effectiviteit van de governance (slagkracht van besturingsorganen, effectiviteit van besturingsinstrumenten). - Effectiviteit van de programmaorganisatie (capaciteit en competenties). - Waarde-creatie: bijdrage van het programma aan de ACM toezichtsdirecties. - Kwaliteit van rapportages en (tussen)producten van programma en lopende projecten. - Beheersingsaspecten (voortgang, financieel, risico’s) Voorlopig vragen we uw inzet voor 12 maanden voor 8 uren per week. Op termijn zal besloten worden of de werkzaamheden uit de bovenstaande opdracht opgevolgd zullen worden. Wanneer dat het geval is zal opnieuw een minicompetitie gelopen moeten worden. De rol mag namelijk niet vergroeien met organisatie en moet dus afgewisseld kunnen worden. Dit betekent dat voor deze opdracht geen optie tot verlenging wordt opgenomen. De adviseur rapporteert formeel aan de verantwoordelijke bestuurder bij ACM, maar stemt over de lopende werkzaamheden af met de directeur Bedrijfsvoering, tevens CIO.Specificeer de kosten die met uw inzet gemoeid zijn. Een VOG op de punten 11,12 en 41 is verplicht voordat de werkzaamheden kunnen worden aangevangen.

Top Viewed Jobs

Support ictjobs.info!