Business / IV Architect

Van deze Business / IV Architect verwachten wij dat deze:

De (Project- of Programma-) StartArchitectuur voor het IND-programma Grenzen & Veiligheid beschrijft, deze communiceert en helpt implementeren; voorgaande zowel binnen gedefinieerde alsook aan de hand van te definiëren kaders. Functie- en procesmodellen opstelt die vooral bedoeld zijn als communicatie instrument voor de afstemming met Enterprise Architectuur, de Business, Informatievoorziening en Projecten; Informatiemodellen opstelt, ook bedoeld voor het faciliteren van discussies over data (modellering alsook het beheer) in relatie tot eigenaarschap / bronadministraties; Logische applicatie architecturen (of delen daarvan) opstelt, waarbij ook aandacht gevraagd wordt voor het vinden van suboptimale IV en dus verbeterpunten (dit in relatie tot de reguliere doorontwikkeling van het primair processyteem INDiGO, en de onderhanden ontwikkelingen op het gebied van Enterprise IV); Modellen en architectuurvisualisaties baseert op referentiemodellen en notatiestandaarden die binnen de Rijksoverheid als norm gelden; Intermediair is tussen Business en IV, tussen Projecten en IV, en meewerkt aan het voortschrijdend vormgeven en realiseren van de Enterprise Architectuur van de IND;
En indien vervolginzet na opleveren van de startarchitectuur opportuun wordt:

De architectuur en de daaraan ten grondslag liggende principes bewaakt bij de realisatie van IV-producten (hiervoor wordt een nauw en regelmatig contact met ontwikkel- c.q. scrumteams onderhouden, alsook inhoudelijk samengewerkt in scrumteams); Een rol speelt in de kwaliteitsborging van de al ontwikkelde en te ontwikkelen IV-voorzieningen en bij het vastleggen ervan.
Achtergrond opdracht Het programma Grenzen & Veiligheid richt zich op de implementatie van een reeks EU-verordeningen op het terrein van het vreemdelingenverkeer, waarbij het (in EU-verband) bevorderen van doorstroom bij de grenzen en tegengaan van illegale immigratie de belangrijkste doelen zijn. Essentieel hierbij is dat de EU-lidstaten, en partijen binnen elke lidstaat, alle relevante informatie volledig, juist, uniform en tijdig met elkaar kunnen uitwisselen. De diverse digitale voorzieningen die hiervoor in Europees verband nodig zijn en waarop de lidstaten kunnen aansluiten, worden hiertoe aangepast dan wel aanvullend tot stand gebracht. Voor Nederland raken deze verordeningen alle organisaties die een samenwerkingsrol binnen de Nederlandse vreemdelingenketen vervullen. Het keten-overkoepelend programma Grenzen & Veiligheid is op het niveau van het Ministerie van JenV in uitvoering; elke ketenpartner start – in aansluiting op het centrale programma - voor de implicaties van bedoelde verordeningen op de eigen organisatie, bedrijfsprocessen en informatievoorziening, een eigen project of programma. Voor de IND is dit het gelijknamige project Grenzen & Veiligheid. Het richten en inrichten van de informatievoorziening van de IND geschiedt onder architectuur. Hierbij wordt vanuit projecten en programma’s intern nauwe samenwerking en afstemming gezocht met: - ‘de’ business (primaire processen, beleid, wet- en regelgeving); - de Architectuurraad IND; - andere relevante projecten en programma’s (t.b.v. integrale architectuurontwikkeling); - ‘externe’ partijen i.c. de ketenpartners in de hiervoor reguliere, of voor specifieke veranderingen ingerichte, gremia. Voor dit IND-project bestaat de behoefte aan een Business / IV Architect die als belangrijkste taak zal hebben: het opstellen van een projectstartarchitectuur aan de hand waarvan de daaropvolgende wijzigingen in de informatievoorziening van de IND nader uitwerkt en vormgegeven kan worden. Hierbij zal regelmatig interactie met deskundigen op het gebied van het beleid, de wet- en regelving (EU-verordeningen incluis) gezocht dienen te worden, alsook met lopende (architectuur)ontwikkelingen waarbij afstemming met en samenwerking in betreffende project- en programmaoverleggen nodig zal zijn.

Top Viewed Jobs

 • Senior Engineer Secure Web Gateways

  Opdracht voor Senior Engineer Secure Web Gateways in Zeist voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

 • Senior Project Manager Reporting Risk & Security - Cyber Security

  Opdracht voor Senior Project Manager Reporting Risk & Security - Cyber Security in Utrecht voor Zelfstandig Professional. Meer info op...

 • Software Ontwikkelaar

  <h2>Software Ontwikkelaar</h2>Standplaats: Zevenbergen, Noord-Brabant, Nederland<br/>Bedrijf: SVGcons<br/>Tariefindicatie:...

 • Security Officer

  Bij deze financiële instelling verwachten de klanten van dat ze veilige diensten leveren. Dat is logisch, maar het gaat niet vanzelf. Daar...

 • DevOps Engineer

  Introductie: Voor deze telecomorganisatie ben ik op zoek naar een Freelance DevOps Engineer. Organisatie: De organisatie is nationaal en...

 • Microsoft BI Developer (2x)

  Introductie: Voor een logistieke organisatie ben ik per direct op zoek naar een Full Stack BI Developer. Organisatie: Deze klant is al...

Support ictjobs.info!