Business / IV Architect

Van deze Business / IV Architect verwachten wij dat deze:

De (Project- of Programma-) StartArchitectuur voor het IND-programma Grenzen & Veiligheid beschrijft, deze communiceert en helpt implementeren; voorgaande zowel binnen gedefinieerde alsook aan de hand van te definiëren kaders. Functie- en procesmodellen opstelt die vooral bedoeld zijn als communicatie instrument voor de afstemming met Enterprise Architectuur, de Business, Informatievoorziening en Projecten; Informatiemodellen opstelt, ook bedoeld voor het faciliteren van discussies over data (modellering alsook het beheer) in relatie tot eigenaarschap / bronadministraties; Logische applicatie architecturen (of delen daarvan) opstelt, waarbij ook aandacht gevraagd wordt voor het vinden van suboptimale IV en dus verbeterpunten (dit in relatie tot de reguliere doorontwikkeling van het primair processyteem INDiGO, en de onderhanden ontwikkelingen op het gebied van Enterprise IV); Modellen en architectuurvisualisaties baseert op referentiemodellen en notatiestandaarden die binnen de Rijksoverheid als norm gelden; Intermediair is tussen Business en IV, tussen Projecten en IV, en meewerkt aan het voortschrijdend vormgeven en realiseren van de Enterprise Architectuur van de IND;
En indien vervolginzet na opleveren van de startarchitectuur opportuun wordt:

De architectuur en de daaraan ten grondslag liggende principes bewaakt bij de realisatie van IV-producten (hiervoor wordt een nauw en regelmatig contact met ontwikkel- c.q. scrumteams onderhouden, alsook inhoudelijk samengewerkt in scrumteams); Een rol speelt in de kwaliteitsborging van de al ontwikkelde en te ontwikkelen IV-voorzieningen en bij het vastleggen ervan.
Achtergrond opdracht Het programma Grenzen & Veiligheid richt zich op de implementatie van een reeks EU-verordeningen op het terrein van het vreemdelingenverkeer, waarbij het (in EU-verband) bevorderen van doorstroom bij de grenzen en tegengaan van illegale immigratie de belangrijkste doelen zijn. Essentieel hierbij is dat de EU-lidstaten, en partijen binnen elke lidstaat, alle relevante informatie volledig, juist, uniform en tijdig met elkaar kunnen uitwisselen. De diverse digitale voorzieningen die hiervoor in Europees verband nodig zijn en waarop de lidstaten kunnen aansluiten, worden hiertoe aangepast dan wel aanvullend tot stand gebracht. Voor Nederland raken deze verordeningen alle organisaties die een samenwerkingsrol binnen de Nederlandse vreemdelingenketen vervullen. Het keten-overkoepelend programma Grenzen & Veiligheid is op het niveau van het Ministerie van JenV in uitvoering; elke ketenpartner start – in aansluiting op het centrale programma - voor de implicaties van bedoelde verordeningen op de eigen organisatie, bedrijfsprocessen en informatievoorziening, een eigen project of programma. Voor de IND is dit het gelijknamige project Grenzen & Veiligheid. Het richten en inrichten van de informatievoorziening van de IND geschiedt onder architectuur. Hierbij wordt vanuit projecten en programma’s intern nauwe samenwerking en afstemming gezocht met: - ‘de’ business (primaire processen, beleid, wet- en regelgeving); - de Architectuurraad IND; - andere relevante projecten en programma’s (t.b.v. integrale architectuurontwikkeling); - ‘externe’ partijen i.c. de ketenpartners in de hiervoor reguliere, of voor specifieke veranderingen ingerichte, gremia. Voor dit IND-project bestaat de behoefte aan een Business / IV Architect die als belangrijkste taak zal hebben: het opstellen van een projectstartarchitectuur aan de hand waarvan de daaropvolgende wijzigingen in de informatievoorziening van de IND nader uitwerkt en vormgegeven kan worden. Hierbij zal regelmatig interactie met deskundigen op het gebied van het beleid, de wet- en regelving (EU-verordeningen incluis) gezocht dienen te worden, alsook met lopende (architectuur)ontwikkelingen waarbij afstemming met en samenwerking in betreffende project- en programmaoverleggen nodig zal zijn.

Top Viewed Jobs

 • DevOps Applicatiebeheerder Sybase, Rotterdam

  Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een DevOps Applicatiebeheerder Sybase. Omschrijving opdracht: De Technisch Applicatiebeheerder is...

 • Senior Recruiter Inhuurdesk, Rotterdam

  Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Recruiter Inhuurdesk. Omschrijving opdracht: De Inhuurdesk Politie verzorgt het inhuren...

 • Netwerkbeheerder, Odijk

  Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Netwerkbeheerder. Omschrijving opdracht: Het speciaal beheer team (SBT) is onderdeel van de...

 • Scrum Master

  <h2>Scrum Master</h2>Standplaats: De Meern, Utrecht, Nederland<br/>Bedrijf: <br/>Tariefindicatie: &euro;...

 • Systeembeheerder, Utrecht

  Voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn wij op zoek naar een Systeembeheerder. Omschrijving opdrachtgever: Hoogheemraadschap De...

 • Sharepoint Consultant Kennisbank 16 u p/w, Utrecht

  Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25007 Omgeving: Woerden/Utrecht Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 2x 12...

Support ictjobs.info!